BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8045 BAKONYKUTI, SZABADSÁG U. 41.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. október 15-én 15.00 órakor megtartott alakuló, nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8045 Bakonykúti, Szabadság u. 41.

Jelen vannak:

Marics József                 polgármester
Dr. Fülöp Gyula                         képviselő
Kasza Jánosné                         képviselő
Szalmási Tamás Ferencné    képviselő
Törjék György                             képviselő

Távol vannak:-

Meghívott:             Dr. Csiák Henriett                    körjegyző

I.                      

Napirend előtti esemény

- Himnusz -

Kasza Jánosné korelnök: Köszöntötte a képviselő testület ülésén megjelenteket. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül a polgármester hívja össze, de a korelnök vezeti.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fő megválasztott képviselőből 5 fő jelen van.

Javasolta a képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirendek elfogadását.

Kasza Jánosné korelnök javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirend kiegészüljön egy 8., egyebek napirendi ponttal, amiben két témát tárgyalnának meg. Átadta a szót a polgármesternek.

Marics József polgármester előadta, hogy nem terveztek további napirendi pontokat, de sürgősségük folytán két megtárgyalandó írásbeli előterjesztést osztott ki a képviselőknek. Az egyik, hogy október 30-ig a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak le kell jelenteni a hóeltakarítással kapcsolatos felkészülési adatokat. Ehhez kért az isztiméri tsz-től árajánlatot.

A másik nem olyan sürgős, de mégis mérlegelni kellene a képviselő testületnek. Arról van szó, hogy az előző képviselő-testület 800.000 Ft-ot az idei évben betervezett a faszobrok karbantartására. Augusztusban döntöttek arról, hogy 400.000 Ft-ért megcsinálják a munkát, de az esős időjárás miatt erre nem került sor. Azt javasolták neki, hogy ezt az idén már ne költse el az önkormányzat, de három olyan szobor van, aminek az állagmegóvása érdekében szükséges lenne a festés. Erre kapott árajánlatot, ezt kéne mérlegelni, hogy idén megrendelje- e az önkormányzat vagy sem.

Dr. Csiák Henriett körjegyző tájékoztatta a jelenlevőket- tekintettel arra, hogy új képviselők-, hogy lehetséges sürgős esetben új napirendi pontok felvétele. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásban foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. Javasolja, hogy egyenként döntsenek arról, mit vegyenek fel a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz.

Kasza Jánosné korelnök megkérdezte a képviselő-testületet, hogy a hóeltakarítással kapcsolatos megbízási szerződés kötésére felhatalmazást -„Egyebek- alatt felveszi –e a napirendi pontok közé.

Megállapította, hogy 4 igen és 1 tartózkodással a meghívóban szereplő napirend kiegészül a hóeltakarításra való megbízás tárgyalásával.

Kasza Jánosné megkérdezte a képviselő-testületet, hogy a köztéri faszobrok festésével, karbantartásával kapcsolatos költségről való döntést felveszik –e a napirendek közé. Kérte, hogy aki szeretné felvenni, az kézfeltartással jelezze.

Megállapította, hogy 2 igen, 2 nem és 1 tartózkodással a napirendi pont- javaslat el lett utasítva.

A képviselő-testület a következő napirendi pontokat fogadta el:

Napirendi pontok:

1./ Ünnepélyes megnyitó, a helyi választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása

 Előadó: Mayer Nándorné HVB elnökhelyettese

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele

3./ A polgármester eskütétele

4./ Az Ügyrendi és Jogi Bizottság létrehozása

 Előadó: Marics József polgármester

5./ A polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása

 Előadó: az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke

6./ Az alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele

 Előadó: Marics József polgármester

7./ Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára

8./ Egyebek: - Hóeltakarításra kötött megbízási szerződés kötésére felhatalmazás
 Előadó: Marics József polgármester

Kasza Jánosné korelnök felkérte Mayer Nándornét, a helyi választási bizottság elnök-helyettesét az első napirendi pont megtartására.

1./ Mayer Nándorné, a helyi választási bizottsági elnökhelyettese tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy Meiszter Attila Vendelné, HVB elnök nem tud az ülésen részt venni, ezért az ő képviseletében jár el, és ismerteti a 2010. október 3-i választás végleges eredményét.

A Helyi Választási Bizottság nevében tájékoztatást adott a 2010. október 3-i polgármester és önkormányzati képviselő választások lebonyolításáról és eredményeiről.

A törvényi határidő lejártáig, 2010. szeptember 3-án 16 óráig 2 polgármester jelölt és 9 képviselő jelölt kérte nyilvántartásba vételét a választási bizottságtól. A szükséges számú ajánlószelvényt mindnyájan összegyűjtötték, azok ellenőrzése megtörtént. A jelölteket a választási bizottság nyilvántartásba vette.

A megválasztható képviselők száma: 4 fő volt és a polgármester.

A választás előkészítése és lebonyolítása szakszerűen zajlott, a választás napján a voksolás rendben folyt.

A választás hivatalos eredménye:

Polgármester:      Marics József                                      53 érvényes szavazat

Önkormányzati képviselők az érvényes szavazati eredmények alapján a következő személyek lettek:

Dr. Fülöp Gyula                     64
Kasza Jánosné                    57
Szalmási Tamás Ferencné               50
Törjék György                        54 érvényes szavazat

A megválasztott polgármesternek és képviselőknek gratulált, munkájukhoz sok sikert kívánt.

Ezt követően átadta a megbízóleveleket.

Kasza Jánosné levezető korelnök megköszönte Mayer Nándorné tájékoztatóját a helyi választási bizottság nevében.

2. Az önkormányzati képviselők eskütétele

Az eskü szövege írásban mellékelve;

Kasza Jánosné korelnök megkérte a jelenlévőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni, és az eskü szövegét mondják utána.

Az eskü után kiosztotta az eskü-nyomtatványokat, megkérte, hogy írják alá, és jó munkát kívánt az új képviselőknek.

3. A polgármester eskütétele

Kasza Jánosné korelnök megkérte a jelenlevőket, hogy az eskütételhez szíveskedjenek felállni, a Polgármester Úr pedig mondja utána az eskü szövegét. Az eskütétel után átnyújtotta a Polgármester Úrnak is az ünnepélyes eskü-nyomtatványt, aki aláírta.

Ezután átadta az ülés vezetését a Polgármesternek.

Marics József polgármester:

Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy átvette az ülés vezetését a továbbiakban.

4.) Az Ügyrendi Bizottság elnöke és tagjai megválasztása

Előadó: Marics József polgármester

Marics József polgármester: Köszöntötte a mai napon esküt tett képviselő-társait, a megjelent lakosságot. Ezt a megtisztelő feladatot - amit a falu lakosságának szavazata alapján nyert el - becsülettel, és szívvel-lélekkel kívánja szolgálni, ahogyan a 36 éves katonai pályája során is becsülettel szolgálta a hazáját.

Javasolta, hogy az alakuló ülésen csak a 3 tagú Ügyrendi és Jogi Bizottság alakításáról döntsön a testület nyílt szavazással. Mivel nagyon kis létszámú a testület, ezért nincs nagy jelentősége a bizottságok létrehozásának, de ennek a bizottságnak fontos feladatköre van az alakuló ülésen is.

Dr. Csiák Henriett körjegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy minden képviselő előzőleg írásban nyilatkozott, hozzájárul ahhoz, hogy jelölése, választása nyilvános ülésen történjék.

Marics József polgármester az Ügyrendi Bizottság elnökének Szalmási Tamás Ferencné képviselőt javasolta.

Megkérdezte Szalmási Tamás Ferencné képviselőt, hogy vállalja-e.

Szalmási Tamás Ferencné képviselő vállalta a bizottsági elnöki tisztet.

Marics József polgármester megkérdezte a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek javaslatával, Szalmási Tamás Ferencné legyen az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, kézfeltartással jelezzék.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

 Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

41/2010. (X.15.) B. Önk. sz. határozata

az ügyrendi és jogi bizottság elnökének megválasztásáról

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének Szalmási Tamás Ferencné képviselőt választotta.

Marics József polgármester az Ügyrendi Bizottság tagjainak Dr. Fölöp Gyula és Törjék György képviselőket javasolta. Megkérdezte a képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással jelezzék. Azt kérte, hogy a tagokra külön szavazzon a testület.

Az Ügyrendi Bizottság egyik tagjának Dr. Fülöp Gyula képviselőt javasolta.

Megkérdezte, hogy Dr. Fülöp Gyula elvállalja-e a feladatot.

Dr. Fülöp Gyula képviselő igenlő választ adott a jelölésre.

Marics József polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyik tagja Dr. Fülöp Gyula képviselő legyen, az kézfeltartással jelezze.

Megállapította, hogy képviselő-testület 5 igen szavazat mellett –ellenvélemény és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

42./2010. (X.15.) B. Önk. sz. határozata

az ügyrendi és jogi bizottság tagjainak megválasztásáról

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyik tagjának Dr. Fülöp Gyula képviselőt választotta.

Marics József polgármester az Ügyrendi és Jogi Bizottság másik tagjának Törjék György képviselőt javasolta. Megkérdezte, hogy a képviselő vállalja –e.

Törjék György képviselő vállalta a feladatot.

Marics József polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy Törjék György képviselő legyen az Ügyrendi és Jogi Bizottság másik tagja, az kézfeltartással jelezze.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

43/2010. (X.15.) B. Önk. sz. határozata

az ügyrendi és jogi bizottság tagjainak megválasztásáról

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Törjék György képviselőt az Ügyrendi és Jogi Bizottság másik tagjává választotta.

4./A polgármester tiszteletdíjának megállapítása

Marics József polgármester átadta a szót az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak, és érintettsége miatt eltávozott az ülésről.

A képviselő-testület létszáma 4 fő.

Dr. Csiák Henriett körjegyző: Ismertette a tiszteletdíj megállapítás törvényi feltételeit. Az összegre a hatályos SZMSZ szerint az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot, és a képviselő-testület dönt róla. A tiszteletdíj megállapításáról a testület nyílt ülésen dönt, mivel ez közérdekű adat a közhatalmat gyakorlók vagy politikai közszereplést vállalók esetében. A polgármesternek a nyilvántartásba vételkor nyilatkoznia kellett, hogy főállásban, vagy társadalmi megbízatásban látja el tisztségét. Marics József társadalmi megbízatásban kívánja ellátni, ahogy eddig is történt.

A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a képviselő-testület összegszerűen állapítja meg az alakuló ülésen az 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében megállapított illetményalap (38.650 Ft) és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként: 1000-nél kevesebb lakosú település esetén a szorzószám 2.5 - 4.5. Így a törvény szerinti tól-ig határ :96.625 Ft-173.925 Ft lehet. Ez természetesen bruttó díjazás.

Ezen kívül a polgármestert – amennyiben kéri – költségátalány illeti meg, melynek mértéke illetményének 20-30 %-áig terjedhet. (1994. évi LXIV. tv.18.§. (2) bek.) Marics József polgármester úr jelezte, hogy ő költségátalányt kér, nem pedig költségtérítést.

Van egy olyan törvényhely (az 1994. évi LXIV. törvény 4/A.§ (3) bekezdése), amely alapján a polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye, tiszteletdíja összegénél - a 4. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – nem lehet kevesebb. Illetve csak akkor lehet kevesebb, ha ő ezt írásban kéri.

Felkéri az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot.

Szalmási Tamás Ferencné Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke: Az előző polgármester tisztetdíja bruttó 120.000 Ft volt. A törvény alapján a polgármester lemondhat írásban a díjazásáról, ez nem történt meg. Ő a törvényt másképpen értelmezte, miszerint lehet kevesebbet megszavazni új polgármester esetén. De ha a törvény az előző polgármesteri illetményt teszi lehetővé minimális összegként megszavazni, akkor ezt kell előterjeszteni. Nem tud a joggal hadakozni, ezért előterjeszti a 120.000 Ft.-ot tiszteletdíjként. Költségátalányt nem javasol.

Dr. Csiák Henriett körjegyző kéri, hogy külön szavazzanak a tiszteletdíjról, illetve a költségátalányról. Tájékoztatja a jelenlevő képviselőket, hogy a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő szükséges költségeket muszáj megtéríteni névre szóló számla esetében. Sőt már a költségátalány esetében is módosult 2010. január 1-től a jogszabály, és ott is számlát kell hozni. Amennyiben nem hoz számlát a polgármester, akkor ugyanúgy adózik, mint a tiszteletdíj, már nem kedvezményes adózású.

Törjék György képviselő úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt másfél hétben nem sikerült a polgármesterrel találkozni, hogy ezt megbeszéljék. Úgy gondolja, -és az őt megválasztók is úgy gondolják - hogy Bakonykúti községnek minden egyes forintra, fillérre szüksége van, és nem olyan polgármestert szerettek volna választani, aki fizetést illetve juttatást kap. Ez az összeg nagyon jó lenne a falu továbblépéséhez. Mivel a törvény határt szab, a polgármester pedig nem tette meg ezt a gesztust a falu felé, ezért nemmel fog szavazni arra, hogy ezt a juttatást megkapja.

Dr. Csiák Henriett körjegyző kérdezte, hogy a tiszteletdíjra, a költségátalányra, vagy mire szeretne nemmel szavazni?

Törjék György képviselő közölte, hogy semmit nem szeretne a polgármester részére megszavazni.

Dr. Csiák Henriett körjegyző kéri, hogy külön döntsenek a tiszteletdíjról, illetve a költségátalányról.

Szalmási Tamás Ferencné, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke javaslatot tett a polgármester tiszteletdíjára az alábbiak szerint.

Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetértenek a polgármester illetményére tett javaslattal, amely a tiszteletdíját 120.000,- Ft/hó –ban határozza meg, kézfeltartással jelezzék:

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

44 /2010. (X.15.) B. Önk. sz. határozata

a polgármester illetményének megállapításáról

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő Testülete Marics József polgármester tiszteletdíjára tett 120.000.- Ft/ hó javaslatot elutasította.

Dr. Csiák Henriett körjegyző javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy az ülés végén ismételjék meg a szavazást, mivel ez egy fontos napirendi pont.

Törjék György képviselő jelezte, hogy ülés végén ugyanígy fognak szerinte dönteni, akkor mi fog történni.

Dr. Csiák Henriett körjegyző közölte, hogy akkor nincs döntés. Lehet, hogy törvényességi észrevételt kapnak a Törvényességi Ellenőrzési Főosztálytól, mert ebben muszáj dönteni, illetve addig kell tárgyalni a későbbiekben, amíg nem döntenek. Lehet állásfoglalást kérni ez ügyben. Szerinte a testületnek és a falunak lesz a legrosszabb, hogy fontos kérdésekben nem döntöttek. Menjen tovább a testület a költségátalányra.

Törjék György képviselő úgy gondolja, hogy amennyiben költség merül fel, telefonköltség, utazás, szállás, stb. azt ki kell fizetnie az önkormányzatnak, azt, hogy még külön költségátalányt adjon a testület, azt nem szavazza meg.

Szalmási Tamás Ferencné, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke egyetért azzal, hogy a tényleges költségtérítést szeretné megadni a polgármesternek, költségátalányt nem. Azt kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ne adjanak a polgármesternek költségátalányt, az kézfeltartással jelezze:

Bakonykúti Községi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

45 /2010. (X.15.) B. Önk. sz. határozata

a polgármester költségátalányának elutasításáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat képviselő-testülete nem állapít meg a polgármester részére költségátalányt.

Marics József polgármester az ülésre visszaérkezett, a képviselő-testület létszáma: 5 fő.

6./ Az alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele

 Előadó: Marics József polgármester

Dr. Csiák Henriett körjegyző:

Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselő-testület – a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ. Az SZMSZ szerint Bakonykútiban az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

Az alpolgármester megválasztásához minősített többségre van szükség, ami a megválasztott képviselők több mint fele, azaz jelen esetben 3 igen szavazat. A hatályos SZMSZ szerint az Ügyrendi és Jogi Bizottság látja el titkos szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság feladatait. Csak a polgármester tehet javaslatot a személyére.

Marics József polgármester javasolta az alpolgármester személyére Kasza Jánosné képviselőt. Szakmai felkészültsége alkalmassá teszi, három cikluson keresztül Perkátán önkormányzati képviselő volt, ellátta többek között a pénzügyi bizottság elnöki teendőit is. Egy másik érv szól mellette, hogy nyugdíjas, így könnyen tudják egymást helyettesíteni, ha egyszerre két helyen kéne lennie a polgármesternek. Megkérdezte, hogy vállalja-e a jelölést.

Kasza Jánosné képviselő nyilatkozott, hogy köszönettel vállalja a jelölést.

Szalmási Tamás Ferencné Ügyrendi és Jogi Bizottsági elnök:

Elmagyarázta a képviselőknek a szavazás módját. A szavazáshoz szavazólap áll a képviselők rendelkezésére külön helyiségben. A szavazólapon egy kérdés és két válasz szerepel:

„Támogatom Kasza Jánosné képviselő alpolgármesterré választását

        O igen

        O nem”

Igennel, illetve nemmel a megfelelő megjelölés előtt szereplő körben elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet. Tartózkodásra nincs lehetőség. Amennyiben a szavazólapon mindkét választ bejelölték vagy egyet sem jelöltek meg – a szavazat érvénytelen.     

Ezt követően a képviselő-testület tagjai leadták szavazatukat az alpolgármester személyére.

Szalmási Tamás Ferencné Ügyrendi és Jogi Bizottsági elnök:

Ismertette a szavazás eredményét, mely szerint 5 érvényes szavazat volt, nem volt érvénytelen szavazat.

Megállapította, hogy Bakonykúti Községi Önkormányzat képviselő-testülete titkos szavazás során 4 igen és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta.:

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

46 /2010. (X.15.) B. Önk. sz. határozata

az alpolgármester megválasztásáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kasza Jánosné képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.

Marics József polgármester gratulált az alpolgármesternek, és felkérte, hogy e minőségében tegye le az esküt a képviselő-testület előtt.

Kasza Jánosné alpolgármester letette az esküt.

"
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas