Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

46 /2010. (X.15.) B. Önk. sz. határozata

az alpolgármester megválasztásáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kasza Jánosné képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.

Marics József polgármester gratulált az alpolgármesternek, és felkérte, hogy e minőségében tegye le az esküt a képviselő-testület előtt.

Kasza Jánosné alpolgármester letette az esküt.

Kasza Jánosné alpolgármesteri minőségében esküt tett a képviselő-testület előtt, és aláírta az eskü-nyomtatványt.

Dr. Csiák Henriett körjegyző: Elmondta, hogy az alpolgármester részére a megválasztása után tiszteletdíjat állapíthat meg a képviselő-testület a 2000 fő alatti településen. A tiszteletdíjnál a polgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az nem érheti el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.

Marics József polgármester: A korábbi gyakorlat szerint Bakonykútiban az alpolgármester tiszteletdíjban nem részesült, természetesen az e tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegzett, számlákkal igazolt költségeit az önkormányzat megtéríti. Előtte Kasza Jánosnéval konzultált, és úgy nyilatkozott, hogy nem tart erre igényt.

Kasza Jánosné alpolgármester: Megköszönte a bizalmat és kijelentette, hogy tiszteletdíjra nem tart igényt. Természetesen, ha valahol ügyintézés vagy egyéb okok miatt hivatalosan el kell járnia, a szükséges költségeit kéri kifizetni a jogszabályoknak megfelelően, költségátalányt nem kér.

7) Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára

Marics József polgármester: Egy olyan napirendi pont van még, ami az alakuló üléshez tartozik, ez a megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára. Azt kéri, hogy amilyen gyorsan tudja ezt az Ügyrendi és Jogi Bizottság, végezze el. Természetesen nem elkapkodva kell ezt megalkotni, mert egyeztetni kell sok törvénnyel. Ebben kéri a körjegyző segítségét.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat.

Felkérte az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát végezze el, és tárgyalja meg és terjessze a képviselőtestület elé 6 hónapon belül. A hatályos SZMSZ-ből minden képviselő kapott egy példányt.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze:

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal –ellenvélemény és tartózkodás nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

47./2010. (X.15.) B. Önk. sz. határozata

az SZMSZ felülvizsgálata megbízásáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát végezze el, és terjessze a képviselő-testület elé 6 hónapon belül.

Határidő: 20011. április 3.

Felelős: Szalmási Tamás Ferencné, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke

Dr. Csiák Henriett körjegyző annyit szeretett volna még hozzátenni, hogy az SZMSZ kiosztásra került minden képviselőnek, és ennek átdolgozása komoly munkát és együttműködést igényel. Nagyon szeretné, ha ebben sikerülne kompromisszumot kötni, és egy nagyon jó SZMSZ-t elfogadni.

Törjék György képviselő közölte, hogy a 6 hónap nagyon hosszú, és ezt a lehető legrövidebb időn belül el kell fogadni ahhoz, hogy a testület működni tudjon.

Marics József polgármester úr közölte, hogy a 6 hónap egy törvényi határidő csak, és igyekezzenek a munkát körültekintően elvégezni, hogy ne kelljen rövid időn belül módosítani.

Dr. Csiák Henriett körjegyző tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladata a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenőrzése.

Szalmási Tamás Ferencné, az Ügyrendi Bizottság és Jogi Bizottság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül az Ökjtv. Melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. (Ökjtv. 10/A.§ (1) bekezdés, Melléklet.)

A polgármester is vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. (Ötv. 33./B.§)

A képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével-nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.

Egy példány marad a képviselőnél, de minden egyéb tudnivaló benne van a felhívásban.

A vagyonnyilatkozat leadási határideje: 2010. november 13.

A fentiek szerint átadta a vagyonnyilatkozat igényléséhez szükséges nyomtatványokat és a felszólítást, melyeket aláírásukkal elismerve az illetékesek átvettek.

8./ Egyéb:  Hóeltakarításra kötött megbízási szerződés kötésére felhatalmazás

Marics József polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a jövő hétvégére havazást mondanak. Ez a napirend mégse az időjárás miatt lett tárgyalva, hanem, mert a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak le kell adni a felkészülési adatokat, pontos nyilvántartásokat. Ebben két témakör van. Az egyik, hogy kell szerződést kötni valamilyen olyan szervezettel, aki megfelelő gépekkel rendelkezik a hóeltakarításra (a településen belül). Már hosszú évek óta az isztiméri tsz. végezte ezt a feladatot. Kettő géppel végzi a hóeltakarítást, az egyik egy Joen-Deere erőgépre szerelt tolólap vagy hóeke, a másik egy kisebb Monitou rakodógép. Ez is volt többször a faluban. Az előző években amikor a polgármester, a felesége szólt nekik - legyen az szombat vagy vasárnap- viszonylag gyorsan elvégezték a hótolást. A nagyobbik gépnek 11.000 Ft/óra, a kisebbik gépnek 9.000 Ft/óra a díja. Más költsége nincs, tehát a teljesítés után fizet az önkormányzat attól függően, hogy hány üzemórát dolgozott. Készenléti díjat nem kér. Csak azt a munkát kell elvégezni, amit effektív elvégeztek. Korábban próbált az előző képviselő-testület egy másik kincsesbányai vállalkozót. Ez azonban drágább volt, és a hókotró nehezebben jutott el Kincsesbányáról Bakonykútiig a kritikus hóhelyzetben. A tsz. közel van. Ezen túl számba kellett venni azokat az eszközöket, amik a településen rendelkezésre állnak mentési munkálatokra. Régebben történt olyan, hogy valaki rosszul lett, és rögtön cselekedni kellett. Ilyen vészhelyzet előfordulhat most is. Bakonykútiban beszélt Sárkány Sándor vállalkozóval, akinek a telefonszámát is feltüntette. Őt vészhelyzet esetén igénybe lehet venni. Kéri a testületet, hogy hatalmazza fel, hogy az írásbeli előterjesztés szerint az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft-vel hóeltakarítási gépi munkával kapcsolatosan a következő feltételek alapján megbízási szerződést kössön.

Feltételek: Joen-Deere erőgépre szerelt tolólap vagy hóeke 11.000.- Ft/óra, Monitou rakodógép 9.000.-Ft/óra 2011. március 1-ig.

Törjék György képviselő szerint olyan szerződést kell kötni, akik reggel hat órakor is kikotorják a havat, nem másfél nappal később, illetve este. Jónak tartja a Sárkány Sándor vállalkozóval kapcsolatos variációt, mert ő el tudja dönteni, mikor kell a havat eltolni, és fele annyiért megcsinálná. Helyi vállalkozó végezné el a feladatot, aki nagyon közel lakik. Mivel van egy olyan törekvésük, hogy első lépésben helyi vállalkozót foglalkoztassanak, ezért ez sokkal előnyösebb lenne. Amíg nem látja a szerződést, és Bakonykúti költségvetését, amit az elkövetkezendő két hétben szeretne átnézni, addig nem tud ebben a kérdésben szavazni, illetve pozitívan dönteni sem.

Marics József polgármester is szeretne helyi vállalkozóval dolgoztatni, de az a probléma Sárkány Sándorral, hogy nem számlaképes, az önkormányzat pedig nem tud zsebből fizetni. Bakonykútiban nehéz lenne találni olyan valakit, aki gyorsabban megcsinálna a hóeltakarítást, mint az isztiméri gépek. A tsz. először azt a munkát csinálja meg, ami a saját területén tennivaló. Ha valakinek van ötlete, jobbat tud a tsz.-nél, akkor hozzon ajánlatot.

Ez a szerződés biztosítja azt, hogy ha két hét múlva leesik a hó, akkor eltolják. Ha Törjék György képviselő tud jobbat, akkor legyen az. Azt kéri, hogy a biztonság érdekében e szerződés megkötésére hatalmazza fel a testület, mert ha leesik a hó, és nincs szerződés, akkor nem tud mit tenni. Ha van jobb ajánlat, akkor jöjjön a jobb. Ez a szerződés úgy szólna, hogy ha a polgármester szól, csak akkor jönnek ki a gépek.

Dr. Csiák Henriett körjegyző annyit szeretett volna hozzátenni, hogy a költségvetés nyilvános /eddig is az volt/, bármikor be lehet jönni a Körjegyzőség Hivatalába, és meg lehet tekinteni, illetve kérdéseket lehet feltenni. Bár az előző költségvetés készítésében nem vett részt, szívesen tájékoztat, illetve fordulhatnak Parajdi Cecília aljegyző asszonyhoz is, aki helyettesítette az elmúlt két évben. Azt sem érti, hogy miért az előző rendeletekkel foglalkoznak a képviselők, mikor most kell költségvetési koncepciót készíteniük december 15-ig, amiben felelősséggel részt kell venniük. E tevékenység során nyilván fel kell mérni Bakonykúti pénzügyi helyzetét.

Szalmási Tamás Ferencné képviselő: közölte, hogy a koncepció-készítési kötelezettséggel tisztában vannak, de ők az idei költségvetésére kíváncsiak, hogy pénzügyileg hogy áll Bakonykúti egyáltalán. Szeretnék azt megnézni, hogy hol tart a falu. Annyi összefüggésben van ez a kérés a hóeltakarítással, hogy a kötelezettség-vállalásokat is meg kell nézni.

Marics József polgármester szeretné megnyugtatni a képviselő-testület tagjait, hogy a Közigazgatási Hivatal képviselője jelenlétében ma egy hete került sor a polgármesteri átadás-átvételre, és megállapítást nyert, hogy Fejér Megyében bármelyik település megirigyelhetné Bakonykúti pénzügyi helyzetét. Bakonykútinak durván 6 millió forintos tartaléka van, itt meg egy-egy hótolás két órát vesz igénybe, tehát 20.000 Ft. Tehát a kettő nincs arányban. Itt egyetlenegy említésre méltó dolog van. Az, hogy a TEUT pályázat önrészéhez 3 millió ft. hitelt vett fel Bakonykúti a Megyei Önkormányzattól. Pontosabban nem nevezhető igazi hitelnek, mert kamatmentes. Mivel az idei évi kötelezettség is ki van fizetve (2010. december 31-i határidős), ezért összesen 1 millió ft. kötelezettsége van a falunak a Megyei Pénzügyi Alap fele, amit 2011 végéig kell kifizetni. Tehát az idei költségvetést semmilyen kötelezettség nem terheli, itt van 6 millió forint tartalék. A hótolás összege bagatell összeg ehhez képest. Kéri, hogy azért felelősségteljesen döntsenek ebben a falu szempontjából fontos kérdésben.

Kasza Jánosné korelnök azt javasolta, hogy mivel ezt a felkészülést le kell jelenteni, ezért kössék meg ezt a szerződést az ajánlat alapján, és ha tudnak jobbat, akkor hozzák testület elé. Ezt akkor lehet megtenni, ha a szerződés szövege úgy szól, hogy amikor hívjuk a tsz. gépeit, akkor jönnek csak. Legfeljebb másik szerződést is kötünk másik ajánlattal. Ezt az áthidaló megoldást el tudná fogadni.

Törjék György képviselő közölte, hogy az elmúlt három év költségvetését szeretnék látni, és olyan képviselővel szeretné a hóeltakarításos szerződést aláíratni, aki reggel 6 órakor is eltakarítja a havat, amikor az emberek dolgozni mennek.

Marics József polgármester közölte, hogy olyan szerződést nem tud kötni, hogy a tsz. reggel 6 órakor elvégezze a hótolást, mert a tsz.-nek nem ez a fő tevékenysége. Ezt egy olyan vállalkozóval lehet kötni, aki erre szakosodott. Azért javasolta, hogyha tudnak a képviselők jobbat, akkor a következő testületi ülésre hozzák be. Az a tapasztalat, hogy a polgármester jelzése után általában két órán belül jönnek a hókotró gépek. Reggel hat órára nem fognak azonnal idejönni. Ez a szerződés csak egy lehetőség arra, hogy megrendelhesse a polgármester a hótolót.

Törjék György képviselő: közölte, hogy akkor nyilvánvalóvá kell tenni a falubeli emberek számára, hogy nem azonnal lesz eltakarítva, hanem amikor a polgármester jelzésére idejön a traktor. Ő nem vállalja annak a felelősségét, hogy ezt számon kérjék rajta.

Marics József polgármester kéri a testületet, hogy amennyiben egyetért azzal, hogy az írásbeli előterjesztés szerint az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft-vel hóeltakarítási gépi munkával kapcsolatosan a következő feltételek alapján megbízási szerződést kössön, kézfeltartással jelezze:

Feltételek: A hóeltakarítás a polgármester jelzése alapján kezdődjön meg

Joen-Deere erőgépre szerelt tolólap vagy hóeke 11.000.- Ft/óra, Monitou rakodógép 9.000.-Ft/óra 2011. március 1-ig.

A képviselő-testület 5 igen alapján a következő határozatot hozta:

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

48./2010. (X.15.) B. Önk. sz. határozata

a hóeltakarításra vonatkozó szerződés-kötésről

Bakonykúti Község Önkormányzata felhatalmazza Marics József polgármestert arra, hogy az Isztiméri Bakony Mezőgazdasági Kft-vel megbízási szerződést kössön a következő feltételek alapján:

Feltételek: A hóeltakarítás a polgármester jelzése alapján aznap kezdődjön meg.

Joen-Deere erőgépre szerelt tolólap vagy hóeke 11.000.- Ft/óra, Monitou rakodógép 9.000.-Ft/óra 2011. március 1-ig.

2011. március 1-ig érvényes a szerződés

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Marics József polgármester 10 perc szünetet rendelt el.

Szünet után:

Marics József polgármester érintettsége miatt eltávozott az ülésről.

Szalmási Tamás Ferencné, az Ügyrendi és Jogi Bizottság Elnöke:

Javasolta, hogy a polgármester tiszteletdíja ügyében a döntést napolják el a következő testületi ülésre. Mivel az előző polgármesternél kevesebb összegben, a 2.5-ös szorzó alapján szeretnének javaslatot tenni a polgármester tiszteletdíjára (96.625 Ft), hivatalos állásfoglalást szeretnének bekérni ennek a törvényességéről.

Kéri, hogy aki ezzel a halasztással egyetért, az kézfeltartással szavazzon:

A képviselő-testület 4 igen szavazat alapján a következő határozatot hozta:

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő-testülete

49./2010. (X.15.) B. Önk. sz. határozata

a polgármester tiszteletdíjáról való döntés elhalasztásáról

Bakonykúti Községi Önkormányzat képviselő-testülete Marics József polgármester tiszteletdíjáról való döntést a következő testületi ülésre halasztotta.

Marics József polgármester visszatért a testületi ülés helyszínére.

Marics József polgármester megköszönte a megjelenést a lakosságnak, az alakuló ülést bezárta.

Befejezésül a „Szózat” hangzott el.

Kmf.

Marics József                                                                       Dr. Csiák Henriett
polgármeser                                                                                        körjegyző

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas