Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága
8045.Bakonykúti,Szabadság u.41.
Tel.: 22/595-001
Fax: 22/595-001
e-mail: bakonykuti@vivamail.hu
Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága
15/2010. (X.03.) sz.
h a t á r o z a t a

Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága az 1997. évi C. törvény  73.§ (3) bek. alapján meghozta a következő határozatát:

Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának a Bakonykúti 01. szavazóköri eredmény alapján a következő választási eredményt állapítja meg:

A választás eredményes volt, a polgármester jelöltekre leadott  érvényes szavazatok száma:  105 db,

- Lóránth-Miklósa Erika független polgármester jelöltre
   leadott érvényes szavazat:                                                      52 db

- Marics József  független  polgármester jelöltre leadott
  érvényes szavazat:                                                                    53 db

ez alapján a  megválasztott polgármester: Marics József  független jelölt.

A döntés ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással.

A fellebbezést Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottságánál kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

·         a jogszabály helynek megjelölését, amellyel a döntés érintett,
a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – a postai értesítés címét,

·         a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát vagy elektronikus levélcímét.

I n d o k o l á s

Bakonykúti Község Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának a Bakonykúti 01.  szavazóköri eredménye alapján megállapította, hogy a megválasztott polgármester Marics József független jelölt lett. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bek. szerint  a polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv., a 105/A. § (2) bek. h) pontja, a jogorvoslatról való tájékoztatás tekintetében a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdései, 80. § (1)-(2), és (4) bek. szerint járt el.

Bakonykúti, 2010-10-03.

Meiszter Attiláné

               HVB elnök

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas