Tájékoztatás

 Bakonykúti Községi Önkormányzat 2010.06.30-i állapot szerinti
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, illetve a pénzügyi kötelezettségekről
az államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. §. (4.) bekezdése
alapján

„A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.”

Ennek megfelelően az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, illetve a pénzügyi kötelezettségekről az alábbi tájékoztatást adom:

Bevételek

Az önkormányzat módosított bevételi előirányzata 53,78 %-ban teljesült.
Az intézményi működési bevételek 53,50 %-ban teljesültek.
Ezen belül:
- a nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton jelentkező jelentős elmaradást a bolt bérleti díj nélküli kiadása eredményezi
- nem tervezett bevételként 57 e Ft folyt be a szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szakfeladaton a DRV Zrt. által megfizetett eszközhasználati díjként, és
- 1 e Ft a köztemető-fenntartás és működtetés szakfeladaton sírhely megváltás címén történt befizetés által.

A helyi adó bevételek megfelelően alakultak;
- a kommunális adó 67,75 %-ban,
- a helyi iparűzési adó 60,50 %-ban,
- a személyi jövedelemadó helyben maradó része 54,29 %-ban,
- az szja jövedelem különbség mérséklése 53,85 %-ban teljesült,
- a gépjárműadónál túlteljesítés jelentkezik, a 2010 évre tervezett 600 e Ft-ból 590 e Ft folyt be az I. félévben.

Az önkormányzat költségvetési támogatása időarányosan megfelelően alakult, a központosított előirányzat és a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása jogcímek kivételével. Ennek oka, hogy az Ady és Forrás utca felújítására kapott 3.362 e Ft TEUT támogatás eredetileg a központosított előirányzat jogcímre lett tervezve, amit a Magyar Államkincstár utasítása alapján át kellett könyvelni a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása főkönyvre. Ezen két jogcímen a teljesítés a módosított előirányzat 100 %-át teszi ki, mivel a központosított előirányzatként kapott kereset kiegészítés és a TEUT támogatás teljes összegét az I. félévében megkaptuk.

A lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás 54,31 %-ban, a feladatmutatóhoz kötött 54,26 %-ban, az egyes szociális feladatok támogatása 33,27 %-ban teljesültek.

Az értékpapír értékesítése az I. félévben még nem történt meg.

A 2009. évi pénzmaradványból 1.907 e Ft felhasználásra került.

Kiadások

Az önkormányzat az I. félévben a módosított előirányzat 32,45 %-át használta fel.
A személyi juttatások az előirányzathoz képest 40,67 %-ban;
- a rendszeres személyi juttatások 34,76 %-ban,
- a nem rendszeres személyi juttatások 46,40 %-ban és
- a külső személyi juttatások 35,96 %-ban teljesültek.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások függvényében alakultak.
A dologi kiadások kedvezően alakultak, a teljesítés a módosított előirányzat 41,17 %-át teszi ki. Az út, autópálya építése szakfeladaton nem lett kiadási előirányzat betervezve, itt 14 e Ft került elszámolásra a Magyar Államkincstár felé a TEUT támogatás kezelési költségeként.

A végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás módosított előirányzata 35,75 %-ban teljesült:

·         Támogatásértékű működési kiadásként logopédiai és nevelési tanácsadásra, családsegítésre, orvosi ügyeletre 25 e Ft-ot fizettünk ki a Kistérségi Társulásnak.

·         Önkormányzat által folyósított ellátásként 351 e Ft-ot;
- ápolási díjat 222 e Ft-ot,
- átmeneti segélyt 112 e Ft-ot,
- temetési segélyt 10 e Ft-ot és
- közlekedési támogatást 7 e Ft-ot fizettünk ki.

·         Működési célú pénzeszközátadásként összesen 18 e Ft-ot adtunk át;
- 2 e Ft-ot a Kistérségi Pénzügyi Alapnak,
- 10 e Ft-ot a Fejér Megyei Polgárvédelmi Egyesületnek,
- 2 e Ft-ot a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének és
- 4 e Ft-ot a Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alapjának.

A játszótér felújítás áfa befizetése és a Fejér Megyei Önkormányzattól felvett kamatmentes kölcsön törlesztése a II. félévben fog megvalósulni.

A tartalékunk az eredeti előirányzathoz képest 950 e Ft-tal csökkent. Az előirányzat csökkenést az eredetileg be nem tervezett bevételek, valamint szükséges kiadások különbözete eredményezte.

Az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terv alapján várható létszáma 1 fő, 2010.06.30-án a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, az átlagos állományi létszám az I. félévben 1,15 fő volt.

2011-re áthúzódó kötelezettségvállalások

A Fejér Megyei Önkormányzattól felvett 3.000 e Ft kamatmentes kölcsönből 1.000 e Ft-ot a 2009-es évben visszafizettünk, 2010-ben a II. félévben fog megtörténni az 1.000 e Ft átutalása, az utolsó törlesztő részlet pedig 2011-ben esedékes.

A település pénzkészlete 2010.06.30-án

2010. I. félév záró pénzkészlete 1.952 e Ft, amelyből a költségvetési számlán 1.814 e Ft, az állami hozzájárulás számlán 34 e Ft és a pénztárban 94 e Ft található.

Értékpapír állomány 2010.06.30-án

A K&H Bank Zrt-nél elhelyezett értékpapír könyv szerinti értéke 5.082 e Ft, a bank által küldött értesítő alapján a piaci értéke pedig 6.310 e Ft az I. félév végén.

Az önkormányzat 2010.06.30-i egyező mérlegfőösszege 236.209 e Ft, melyből a befektetett eszközök állománya 228.319 e Ft, a saját tőke 231.713 e Ft.

A tájékoztató

- 1. sz. melléklete: Költségvetési bevételek alakulása 2010. június 30-i állapot szerint
- 2. sz. melléklete: Költségvetési kiadások alakulása 2010. június 30-i állapot szerint
- 3. sz. melléklete: Bakonykúti Községi Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatás létszámadatai
- 4. sz. melléklete: Könyvviteli mérleg
- 5. sz. melléklete: Eszköz analitika – ingatlan vagyon kataszter

Bakonykúti, 2010. szeptember 3.

Marics Józsefné

  polgármester

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas