Helyi Választási Iroda Vezetője
8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.
Te:22/595-001

Ikt.szám:B-161-4/2010.

Tárgy Bakonykúti közégben a 2010. évi önkormányzati választások során megválasztható képviselők számának meghatározása

H A T Á R O Z A T

A Bakonykúti Helyi Választási Iroda vezetőjeként a 2010. évi L. tv. 24.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választása során

Bakonykúti  településen a megválasztható önkormányzati képviselők számát 4 főben határozom meg.

E határozat ellen bárki kifogással élhet az Országos Választási Iroda Vezetőjéhez. A kifogást úgy kell benyújtani a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (8000. Székesfehérvár Szt. István tér 9.), hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított 2 napon belül megérkezzen. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés  megjelölése mellett a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét ( székhelyét), a lakcímétől, (székhelyétől) eltérő postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának választása szerint tel. számát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefax számát, vagy elektronikus levél címét.

I N D O K O L Á S

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. (továbbiakban: Övjt.) 4.§-ában foglaltak szerint a 10000, vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben –egy választókerületet alkotnak, amelyben a képviselők száma 1000 lakosig 4 fő.

A lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv adatállományának megfelelően Iszkaszentgyörgy településen 2010. január 1. napján az érvényes lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők száma 126 fő, így az  Övjt. 4.§ c/ pontja alapján Bakonykúti településen a megválasztható képviselők száma 2010 évi önkormányzati választások során 4 főben határozható meg.

A kifogás jogát a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (Ve.) 102./A§ (2) bekezd. biztosítja, a kifogás benyújtásának részleteit a Ve.77.§.(1) és (2) bek. tartalmazza.

A határozat közzétételének módja: Bakonykúti Községi Önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététel, Bakonykúti község honlapján való közzététel.

A határozat jogalapja: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. Tv. 3-4.§-a, valamint 24.§-a.

Iszkaszentgyörgy, 2010. július 13.

                                                Parajdi Cecília

                                    HVI vez. helyett eljáró aljegyző

"
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas