MAGYAR HONVÉDSÉG

BAKONY HARCKIKÉPZŐ KÖZPONT

Nyt. szám: Pvü. 17/2010. JIF.

Települési Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Székhelyén

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

            Jelen tájékoztatáshoz csatolva tisztelettel megküldöm Önnek elektronikus formában a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ utaltságába tartozó lő- és gyakorlótér területéről készült térképet, mely térkép a lő és gyakorlótér határait rögzíti. A lő és gyakorlótér nem minősül közterületnek, ezért az ott tartózkodás illetéktelen személyek számára engedély nélkül tilos!

A katonai tevékenység időtartama alatt az élet és testi épség védelme érdekében illetéktelen személyek a honvédségi területen nem tartózkodhatnak, ezért a katonai szervezetek által fokozottan veszélyes tevékenység időpontjáról (lövészet, robbantás, stb.) az érintett települési önkormányzatokat a már ismert formában és módon (sajtó- és internetes tájékoztatás) előzetesen értesítem.

            Az alakulat utaltságába tartozó lő- és gyakorlótér használatával kapcsolatban az alábbi jogszabályokra hívom fel Polgármester Úr/Asszony figyelmét:

1./ Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, melynek értelmében az állami vagyon önkormányzatnak tulajdonba adása történhet térítés nélkül, azonban használata, használatba adása nem lehet ingyenes. A HM vagyonkezelésében lévő területek esetleges önkormányzati tulajdonba adására abban az esetben kerülhet sor, ha előzetesen az érintett ingatlanokat a HM tárca azt katonai célra feleslegessé nyilvánította.

Az állami tulajdon (a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzítetten) és a magántulajdon egyenlő védelemben részesül.

2./ Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.7.) Kormányrendelet, mely a vagyonkezelés végrehajtására vonatkozóan a vagyonkezelői jog keletkezésétől a vagyonkezelő szervezetek kijelölésén át, azok feladat- és hatáskörét rögzíti.

3./ A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött vagyonkezelési szerződés,

4./ valamint e vagyonkezelési szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehatásának egyes szabályairól szóló 11/2010. (I.27) HM utasítás.

5./ Az 59/2010. (HK.5.) HM IÜ-HM KPÜ együttes intézkedése az inatlanok nyilvántartási rendjéről III. fejezete Az ingatlanokat érintő tények és fogalom meghatározások (23 pont) alapján az alakulat használónak minősül, ezért „jogosult a kiutalt ingatlan rendeltetésszerű használatára és a kötelezettségek teljesítésére…”  Így jogosult (és köteles) a birtokvédelemre pl. nem engedélyezett siklóernyőzés, technikai sport, gombászás, méhkaptár kihelyezése stb. kapcsán. Jogosult és köteles továbbá a lő- és gyakorlótér sérelmére elkövetett cselekmények esetén (pl. fém- és fagyűjtés, illegális hulladéklerakás, élet- és testi épség veszélyeztetése, stb) a hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatására, illetve annak kezdeményezésére az illetékes hatóságoknál.

Ugyanezen együttes intézkedés 17. pontja rögzíti, hogy „vagyonkezelő az a szervezet, mely a vagyonkezelési jogokkal rendelkezik” –e jogok különösen birtoklás, használat, gyümölcsöztetés (hasznok szedése), elidegenítés. A HM vonatkozásában a vagyonkezelői jogokat a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynöksége gyakorolja.

6./. A 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről

2.§

9. honvédelmi terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amely a Magyar Honvédség alapfeladatai rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátásához szükséges objektumok elhelyezésére, illetve tevékenységek végzésére szolgál,

11. kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetően meghatározó, vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítésére hivatott objektumok elhelyezésére szolgáló területek találhatók,

A kiemelt fontosságú honvédelmi terület térképee törvény 3/11 számú melléklete.

7./ A 282/2009. (XII.11.) Kormányrendelet jelöli ki a felelős államigazgatási szerveket (a honvédelmi területekre vonatkozóan a honvédelmi minisztert) 1. melléklet

8./ A 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

7. melléklet

A területrendezési tervek részletes tartalmi követelményei (honvédségi területek!)

9./ 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Objektív felelősség)

A veszélyes üzem működéséből eredő károk

345. § (1) Aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni arra is, aki az emberi környezetet veszélyeztető tevékenységével másnak kárt okoz.

(2) Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult felróható magatartásából származott.

(3) A felelősség kizárása vagy korlátozása semmis; ez a tilalom a dologban okozott károkra nem vonatkozik.

(4) A kártérítési követelés három év alatt elévül.

346. § (1) Ha a kárt több személy fokozott veszéllyel járó tevékenységgel közösen okozta, egymásközti viszonyukban a felelősség általános szabályait kell alkalmazni.

(2) Ha a károkozás egyik félnek sem róható fel, de a kár egyikük fokozott veszéllyel járó tevékenysége körében bekövetkezett rendellenességre vezethető vissza, a kárt ez utóbbi köteles megtéríteni.

(3) Ha a kárt mindkét fél fokozott veszéllyel járó tevékenysége körében bekövetkezett rendellenesség okozta, továbbá, ha ilyen rendellenesség egyik félnél sem állapítható meg, kárát - felróhatóság hiányában - mindegyik fél maga viseli.

(4) Az üzemi balesetért való felelősség szabályait külön jogszabályok állapítják meg.

10./ Az 1/2009. (I. 30.) HM rendelet a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról

26. §

(3) Különösen veszélyes feladatnak kell tekinteni:

a) a gyakorlatot,

b) a lövészetet,

c) a vízi átkelést,

d) a gép- és harcjármű-oszlopvezetési gyakorlatot,

e) a közúti, vasúti, vízi és légi szállítást (kiemelten a ki- és berakodás műveletei),

f) a lőszerekkel, a robbanó és pirotechnikai, a mérgező, a sugárzó és egyéb veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos munkát,

g) a lőtereken végzett kiszolgáló tevékenységet,

h) az ejtőernyős ugrást, a búvártevékenységet,

i) a rendkívüli munkavégzési körülmények között végzett tevékenységet,

j) a nemzetközi missziókban történő szolgálatteljesítést,

k) továbbá minden olyan tevékenységet, amelynél a szakmai vagy a munkavédelmi szabályok megszegése az élet vagy a testi épség közvetlen és súlyos veszélyeztetésével jár.

11./ Tájékoztatom, hogy a Magyar Honvédség kezelésében lévő gyakorló- és lőterek jelentős része NATURA 2000 (Európai Uniós Környezet-és Természetvédelmi Program) terület, melyekre vonatkozó szabályokat az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet tartalmazza.

A területek pontos elhelyezkedéséről a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2010. (V. 11.) rendelete (az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről) ad tájékoztatást, amely mellékleteiben mind az érintett területek helyrajzi számainak felsorolása, mind térképen jelölt elhelyezkedése megtalálható.

Tisztában vagyok azzal és köszönetemet fejezem ki, hogy Ön, Tisztelt Polgármester Úr/Asszony a település lakosságának hiteles tájékoztatása érdekében mindent megtesz, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy a lő- és gyakorlóteret engedély nélkül használó személyek nincsenek a veszélyhelyzet tudatában, és nem rendelkeznek elegendő információval a honvédségi terület határai és jogszerű igénybevétele vonatkozásában. E tájékoztatás érdekében kívántam az Ön figyelmét néhány fontos jogszabályra irányítani.

Őszintén remélem, hogy fentiek figyelembe vételével további együttműködésünk sikeres és eredményes lesz.

Várpalota, 2010. június 17.

Együttműködését megköszönve,

tisztelettel:

Fürst Tamás ezredes sk.

Parancsnok

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas