J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselő Testületének 2009. november 26-én megtartott közmeghallgatásról.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

                         8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41.

Jelen vannak:

                        Marics Józsefné                         polgármester     

                        Deák Dezső Zoltán                    alpolgármester

                        Ács Zoltán                               képviselő

Bódis Gyula                               képviselő

Andrásy Ferencné                      képviselő

                        Kaufman Jenőné                       képviselő

valamint a lakosság részéről 18

Tanácskozási joggal:

                        Parajdi Cecília                           aljegyző

Marics Józsefné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes számban – 6 fővel - jelen van, tekintve, hogy a megválasztott képviselők a közmeghallgatáson valamennyien megjelentek.

Ezt követően rövid tájékoztatást adott az önkormányzat 2009. éven végzett munkájáról, egyebek mellett az év folyamán történt fejlesztésekről, a település kiemelt eseményeiről. Ennek során elmondta, hogy az ÁFÉSZ-től megvásárolt bolt és italbolt helyiségeiben várhatóan januártól ismét működik majd alapvető élelmiszereket forgalmazó bolt. Tájékoztatta a lakosságot, hogy a játszótér felújításra benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, mintegy 8 millió Ft-ot nyertek. A pályázat 100%-os támogatottságú, mindössze az ÁFA összegét kell a településnek finanszíroznia.

Ugyancsak sikeres volt az Ady és Forrás utcák útjainak felújítására benyújtott pályázat, mellyel 7 millió Ft összegű fejlesztési lehetőséghez jutott a település, ennek fele az önkormányzat költségvetéséből –önrészként – kerül finanszírozásra. Kiemelte, hogy a pályázati forrásokból az önkormányzat éves költségvetési főösszegének 50 %-ának megfelelő összeget sikerült elnyerniük.

 A pénzügyi lebonyolítás könnyítése érdekében a képviselő-testület döntése alapján igénybe vették a Megyei Pénzügyi Keret segítségét, ez 3 millió Ft, amelyet három év alatt kell, kamatmentesen visszafizetni.

A szociális ellátási feladatokat a Székesfehérvári Többcélú Kistérség intézménye látja el megállapodás alapján. Tapasztalataik jók, az intézmény szakemberei jó színvonalú munkát végeznek.

Tájékoztatta a jelen lévőket az e-on 20 KV-os földkábel kiépítéséről, aminek köszönhetően a villamos energia szolgáltatás terén jelentős javulás következett be. A beruházással összefüggő károkozás miatt a társaság kártérítést fizetett.

Elmondta, hogy a képviselő-testület a nap folyamán ülésezett és elfogadta a 2010. évi költségvetés koncepcióját. A központi szabályozás eredményeként csökkenni fog az állami támogatás mértéke, az iparűzési adó bevétel is kevesebb várható. Az önkormányzat rendelkezik mintegy 9 millió Ft tartalékkal, amelyet célszerű a különböző pályázatok önrészeként felhasználni.

A képviselő-testület ülésén elfogadták a 2010. évi vízdíjakat és hulladékszállítási díjakat is. A hulladékszállítás tekintetében a szolgáltató részéről lehetőség lenne a házhoz menő szelektív gyűjtésre, de ez ürítésenként 28 Ft-tal megemelné a díjat. Ez utóbbiról a falu lakóinak véleményét ki fogják kérni és annak ismeretében hoznak majd döntést.

Kérdések, vélemények:

Takácsné Albert Judit: megkérdezi, hogy milyen összeggel fogadta el a képviselő-testület a 2010. évi vízdíjat.

Marics Józsefné polgármester: Válaszul adja, hogy 229.-Ft-ról 254.-Ft-ra emelkedett a vízdíj, amelyben az eszközhasználati díj mértéke a korábbi 15 Ft helyett 20 Ft-tal szerepel. Ez a kisebb meghibásodások javítási költségeire nyújt fedezetet.

Varga Jánosné: Felveti, hogy az egész falut érintő májusi vízprobléma kommunikálása nem volt megfelelő, a lakók nem kaptak kellő információt. A víz minőségét nem tartja megfelelőnek, gyakran zavaros, rossz minőségű.

Úgy véli, hogy a Fejérvíz annak idején, amikor a szolgáltatást ellátta, elvégezte a szükséges munkálatokat, nem úgy, mint a DRV. Megkérdőjelezi, hogy jó döntés volt e a szolgáltató váltás.

Úgy tudja, hogy már a nyáron ismert volt a játszótér pályázat eredménye, akkor miért nem fogtak már hozzá a munkákhoz.

Marics Józsefné polgármester: Felvetésre válaszolja, hogy a szolgáltató DRV-től kapott tájékoztatást maradéktalanul megosztotta a lakossággal. Személyesen járt el a DRV vezetésénél és kérte, hogy a későbbiekben bármilyen meghibásodás esetén kapjon megfelelő tájékoztatást, hogy a falu lakóit is tudja informálni. Erre ígéretet kapott a szolgáltatótól. A szolgáltatótól kért a probléma megoldására javaslatot, amit a képviselő-testület meg fog tárgyalni.

Kreszán Valéria: Megkérdezte, hogy van e lehetőség a vízminta eredmények megismerésére?

Parajdi Cecília aljegyző: válaszként elmondta, hogy megkeresik a DRV illetékeseit és kérik a vízminta eredményeket, amelyeket a honlapra is feltesznek.

A játszótér pályázat eredménye a közelmúltban vált ismertté. Az egyes pályázatok elbírálásáról szóló hivatalos értesítés, illetve a támogatási szerződés megkötése előtt a beruházás megkezdése legfeljebb az önkormányzat saját költségvetéséből kezdhető meg, ám az komoly kockázat egy ilyen kis település tekintetében.

Miklósa Erika: véleménye szerint sokkal fontosabb feladat lenne a játszótér felújításnál a bolt épületének állag megóvása, illetve közösségi tér biztosítása.

Takácsné Albert Judit: elmondta, hogy a képviselő-testülethez címzett levelére nem kapott választ.

Marics Józsefné polgármester: válaszként elmondta, hogy a képviselő-testület ülésén a felvetést tevő jelen volt, így megismerhette az általa felvetett kérdésekre a választ.

Az önkormányzati helyiséget a civil szervezetek előre egyeztetett időpontban igénybe vehetik. Annak sem anyagi, sem személyi feltételeit nem tudják biztosítani, hogy a hivatali épület állandóan rendelkezésre álljon, másfelől biztonsági és vagyon védelmi szempontból szükséges a nyitva tartás idejére felelőst kijelölni.

Miklósa Erika: úgy gondolja, hogy a polgármester felajánlhatná a tiszteletdíja felét. A polgármester a falu rendezvényein sem vesz részt.

A közmeghallgatásról a képviselő-testület tagjai közül 2 fő távozott, de a testület 4 fővel továbbra is határozatképes maradt.

Láng János: Úgy gondolja, hogy a közösségi tér biztosítása természetes igény és szükséges e tekintetben az előre lépés. Konkrétabban és életszerűbben kell az igényt megfogalmazni. Javasolja, hogy heti rendszerességgel délután fél öttől nyolc óráig biztosítsa az önkormányzat a hivatali épületben lévő helyiséget a közösség részére. Lehetne itt ping-pongozni, beszélgetni.

Takácsné Albert Judit: Véleménye szerint a faluban jelenleg az elszigeteltség állapota van, amin változtatni kell. Kéri, hogy a képviselő-testületi ülések időpontjait megfelelő időben ismerhesse meg a lakosság, úgy részt tudnak venni az őket érintő ügyek tárgyalásán.

Kertész Lórántné: Sérelmezi, hogy amikor a polgármestert megkereste az intim torna szervezésének kérdésében, a polgármester asszony azt mondta, hogy a hivatal nem közösségi ház. Úgy gondolja, hogy a lakosságnak nem kérnie kellene a rendezvényekhez a helyiséget, hanem az önkormányzatnak kellene azokat szervezni.

Takácsné Albert Judit: Fontosnak tartja a helyiség biztosítását, mert az a közösségépítés érdekében elengedhetetlen. Nincs más lehetőség a településen arra, hogy az emberek találkozzanak, megbeszéljék a falu ügyes bajos dolgait. Kéri, hogy szilveszterkor legyen nyitva a helyiség.

Takács János: 2008. novemberében, amikor a faluba költöztek, az Alapítvány elnökével felvették a kapcsolatot, meghívták a képviselőket is egy megbeszélésre az együttműködés reményében. Valamilyen okból ez nem igazán működik.

Schiffer Miklós: Felveti, hogy a temetőben az orosz katonák emlékművén még a mai napig ott van a vörös csillag. Kezdeményezték a képviselő-testületnek a levételt, amit azonnal lesöpörtek az asztalról. Javasolja, hogy távolítsák el a vörös csillagot az emlékműről és az ne az orosz katonák emlékműve legyen, hanem II. világháborús emlékmű.

Marics Józsefné polgármester: hangsúlyozza, hogy korábban minden rendezvényt egyeztettek és megbeszéltek az Egyesülettel. Ez az elmúlt időszakban nem működött. Megjegyzi, hogy amíg tartottak ilyen megbeszéléseket, azokat követően az Egyesület részéről általában nem a megbeszélés szerint történtek a szervezések.

Schiffer Miklós: Úgy gondolja, hogy az intim torna részére kért helyiség biztosítása kérdésében a képviselő-testületnek kellett volna dönteni.

Törjék György: az a véleménye, hogy az intim tornához a helyiséget a képviselő-testületnek kutya kötelessége lett volna biztosítani. Egyébként az Alapítvány működése kapcsán ért sérelmeit le fogja írni.

Deák Dezső alpolgármester: nem tartja helyén valónak, hogy a faluban egyesek azt híresztelik, hogy a képviselők „bólogató Jánosok”. A testületben minden képviselő dolgozik, képviseli az őket megválasztó lakosságot és minden kérdésben felelős döntést hoznak.

Marics Józsefné polgármester: Felvetésre válaszolja, hogy az önkormányzat azzal a céllal hozta létre az Alapítványt, hogy az az Szja 1 %-okból, pályázati lehetőségekkel élve pénzt szerezzen a falunak. Az Alapítvány korábbi elnöke idején ez jól működött. Törjék Györgyöt is megfelelő személynek tartották e feladatra. Az Alapítvány az önkormányzattal együtt sok feladatot végzett. (Fa szobrok, rendezvények stb.) 2009. év elején megkereste az Alapítvány elnökét és kérte , hogy indítson kampányt az 1 %-ok érdekében, továbbá pályázati lehetőségre is felhívta a figyelmét. Semmi nem történt, és még választ sem küldött.

Törjék György: Elmondja, hogy nincs kedve olyan közegben dolgozni, ahol a munkáért nem kapnak elismerést. Véleménye szerint az idő majd megoldja a történetet.

Marics József: az Alapítvány létrehozását Bordács Istvánnal közösen kezdeményezték, annak érdekében, hogy az olyan lakossági kezdeményezéseket, mint a faszobrok elkészítése, vagy a rendezvények programjainak bővítése, ne az adófizetők pénzéből történjen. Az előző elnök munkájának eredményeként sok adományt kapott az Alapítvány, addig is, amig az 1%-ot nem fogadhatta. Volt olyan magánszemély, aki 100.000 forinttal támogatta az Alapítványt. Törjék György elnöksége óta ez a folyamat megszakadt, ő ennek érdekében nem tett semmit. Az pedig, hogy Törjék György munkáját nem ismerték el, nem igaz, hiszen elég csak elolvasni a Bakonykúti honlapon lévő tudósításokat a rendezvényekről.  

A Magyarországon lévő szovjet hősi emlékművek helyzetét a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció kormányai között megkötött egyezmény szabályozza, amelyet a Magyar Kormány a 104/1996. számú rendeletével léptetett hatályba. Aki ezen egyezményt és kormányrendeletet sértő módon kíván változtatni az emlékműveken, azok azt a komoly és hosszadalmas munkát veszélyeztetik, amelyet annak érdekében fejtettek ki sokan, (magam is a Don-kanyar alapítvány kuratórium tagjaként), hogy méltó nyughelyük legyen az egykori Szovjetunió területén elesett magyar katonáknak. Az egyezmény ugyanis az oroszországi magyar hadisírokra és emlékhelyekre is vonatkozik, de Ukrajnával is van hasonló megállapodásunk. Márpedig Miklósa Erika és az egyesület javaslata sérti az említett egyezményt, amely többek között kimondja, hogy a felek tiszteletben tartják egymás hagyományait, az emlékműveknek még a feliratát sem változtatják meg, sőt mindegyik fél saját költségére biztosítja az országa területén a másik fél részére felállított emlékművek gondozását. Ezért volt az, hogy amikor 2001-ben Budapesten, a Szabadság téren mélygarázst építettek és a szovjet hősi emlékművet le kellett bontani, az Orbán kormány garanciát vállalt az orosz fél felé arra, hogy az emlékművet felújítva, változatlan formában az eredeti helyére visszahelyezi, amely 2002-ben meg is történt. Javaslom azoknak, akik a Bakonykúti emlékművet akarják megváltoztatni, olvassák el Zétényi Zsolt tanulmányát, amelyet az említett Szabadság téri emlékmű 2006. évi ügyéről írt. Ha elolvassák és megértik, akkor minden bizonnyal nem fognak ilyen meggondolatlan javaslatot tenni.

Takács János: Javasolja, hogy találjanak megoldást a faluba vezető út forgalom lassítására, mivel a járművek igen nagy sebességgel hajtanak a lakott területre. Ebből nemrégiben már baleset is bekövetkezett.

Felveti, hogy a település határai mentén sok az illegálisan lerakott hulladék. Kéri, hogy a hivatal minden bakonykuti lakoshoz és vállalkozáshoz juttasson el levelet, amelyben kérik a szemetelés megszűntetését.

A település szennyvíz problémájának megoldásában is szükséges lenne már lépni.

Varga Jánosné: Megkérdezi, hogy a futball pálya területe még vegyes tulajdon e, és ha igen arra az esetre javasolja a tulajdonjog megszerzését. Javasolja a falu szélén komposztáló hely kialakítását.

Kreszán Valéria: szorgalmazza a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését.

Törjék György: az Alapítvány 2008. évben sokat tett a környezetvédelem terén, így megszervezte a PET palackgyűjtést is.

Kertész Lórántné: Arról tudakozódik, hogy van e még a településen értékesíthető építési telek, továbbá, hogy miért történtek a falu határában a fakivágások?

Marics Józsefné polgármester:  Válaszként elmondja, hogy a Földhivatali digitális térkép készítés során kijelölésre kerültek az egyes ingatlanok határai. Ennek megfelelően megtörtént a telekrendezés, egyesek vásároltak területet a telkükhöz, mások értékesítettek . A telkek végén lévő terület útként szerepel. A Gagarin utcai lakók kérték és vállalták, hogy az út használhatósága érdekében kitisztítják a területet. Az önkormányzat tárgyalta a kérelmet és támogatta azt a megoldást, hogy a munka fejében az ott lakók felhasználhatják a fát.

Deák Dezső alpolgármester: Tájékoztatja a jelen lévőket arról, hogy felajánlást  Kaptak 50 db juharfa és magyar kőris biztosításáról.

Deák Ildikó: megkérdezi, hogy miért nem található meg minden – a településen működő – szervezet a honlapon.

Marics Józsefné polgármester:  elmondja, hogy azok a szervezetek kerültek fel a honlapra, amelyek elkészítették a bemutatkozásukat. A Lakóotthon is felkerülhet, amint ezt megteszi.

Takácsné Albert Judit: Felveti, hogy az Adventi ünnepségek alkalmával nincs hova bemenekülniük az embereknek, ha éppen szakad az eső, vagy a hó.

Mivel több hozzászólás, felvetés nem volt a polgármester megköszönte a részvételt és a közmeghallgatást bezárta.

                                                                 Kmf.

Marics Józsefné                                                        Parajdi Cecília

polgármester                                                            aljegyző

"
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas