Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő Testülete

8/2009.  (XI. 30.) B.Önk. számú rendelete

a 2010. évi ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

 

1.§.

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselő Testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. Tv. 7. §. /1/ bekezdése alapján a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz 2010. évi díját az alábbiak szerint állapítja meg:

2.§.

E rendelet tárgya Bakonykuti község közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapítása.

3.§.

Bakonykúti Község Képviselő Testülete az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű RT. Fejér Megyei Igazgatósága előterjesztése alapján az ivóvíz díját a következők szerint állapítja meg:

Ivóvíz díja:

     - lakossági fogyasztók esetén: 254,00 Ft/m3 +  ÁFA

     - közületi fogyasztók esetén:  254,00 Ft/m3 +  ÁFA

4. §

A 3. §-ban meghatározott díjak 20,00 Ft/m3 + ÁFA eszközhasználati díjat tartalmaznak.

5.§.

Az ivóvíz-szolgáltatás számláját a fogyasztó köteles megfizetni.

6. §

Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 14/2008. (XII 15.) B. Önk. sz. rendelet hatályát veszti.

7. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik.

 

Marics Józsefné                                      Parajdi Cecília

 polgármester                                              aljegyző

 

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetése 2009. november 30-án megtörtént.

 

Bakonykúti, 2009. november 30.

                                                                           Parajdi Cecília

                                                                               aljegyző

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas