Közérthető összefoglaló

 a Településképi Arculati Kézikönyvről és
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletről

 

PDF formátum 

Bakonykúti Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényi kötelezettségének eleget téve a 90/20I7. (XII. 19.) önkormányzati határozatával elfogadta Bakonykúti Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és megalkotta Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/20I7. (XII.20.) önkormányzati rendeletét (TR).

A településkép védelméről szóló 2016. LXXV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével hiánypótló módon teremtett lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és védelmére.

A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló rendelet elsődleges célja, hogy a település épített- és táji értékeit felkutassa és azok helyi védelmét, valamint a kialakult jellegzetes településkép megőrzését és annak tervszerű, harmonikus továbbfejlesztését szakmailag előkészítse, megalapozza.

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készült, elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek kinyilváníthatták véleményüket arra vonatkozóan, hogy milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizhetik meg és fejleszthetik a település építészeti arculatát, vizuális kultúráját.

A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A kézikönyv tartalmazza a település építészeti örökségének és az eltérő karakterű településrészek bemutatását is. A kézikönyv a helyi településképi rendelet megalapozására szolgál, folyamatosan bővíthető, fejleszthető, ahogyan a település is formálódik, változik, fejlődik.

A TAK ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az ingatlanok tulajdonosai, építtetői a hely és a településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házakat terveztessenek, építsenek vagy éppen a meglevő épületeket oly módon újítsák fel, hogy azok településképet javítsák, de tekintettel legyenek az építészeti örökségre is.

A kézikönyv alapján elkészült településképi rendelet tartalmazza a helyi védelemre vonatkozó előírásokat, településképi előírásokat a meghatározó településrészekre vonatkozóan, a reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi előírásokat és a településkép-érvényesítési eszközöket.

A helyi rendelet előírásainak betartatása a rendelet hatálybalépését követő építkezések során az építtető feladata, a vonatkozó jogszabályok értelmében az ellenőrzés a polgármester hatáskörébe tartozik.

A rendelet helyi értékvédelmi előírásainak célja a település történelme. településképe
szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, sajátos megjelenésű építészeti örökség megőrzése. Rendelkezik a helyi védelem aláhelyezés, valamint megszüntetés szabályairól, a helyi egyedi és területi védelem alatt álló értékekről, a védett érték megjelöléséről, megőrzésével, használatával kapcsolatos előírásokról. A rendelet szabályozza a helyi védelemmel összefüggő tulajdonosi- és önkormányzati feladatok végrehajtását, valamint a helyi védelem alatt álló területen vagy értéken elhelyezett egyéb műszaki berendezésekre és műtárgyakra vonatkozó anyaghasználati követelményeket.

A rendelet lehatárolta a településképi szempontból meghatározó területeket és azokra szabályokat fogalmazott meg. A rendelet a településképi követelmények meghatározása mellett szabályozza az egyes sajátos berendezések (pl. reklámok, reklámhordozók), műtárgyak elhelyezésének feltételeit is.

A rendelet szabályozza a településkép-védelmi tájékoztatást, a szakmai konzultációt és a településképi bejelentés eljárását is. A településképi bejelentési eljárás megindításához a rendelet 3. számúmellékletét kell benyújtani.

A rendelet előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik. A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki.

A rendeletet 2017, december 21. napjától kell alkalmazni.

A kézikönyv, és a rendelet megtekinthető Bakonykúti Község hivatalos honlapján, valamint nyomtatott formában az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Bakonykúti kirendeltségén, ügyfélfogadási időben.

 

A településképi szabályozással kapcsolatban Bakonykúti Község Polgármesterétől kérhető felvilágosítás, ügyfélfogadási időben.

Bakonykúti, 2018. január 5.

Marics József
polgármester

 

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Településképi Rendelet 

"
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas