Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.30.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet)14.§ (1)-(3) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)      A képviselő-testület, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának 17/2012 (XI.28.) számú határozata alapján az egységnyi közszolgáltatási díjat 4,01 Ft/l + ÁFA értékben állapítja meg.

(2)      Az egységnyi szolgáltatási díjat figyelembe véve 2013. évre a települési szilárd hulladék gyűjtésének és elszállításának:

a)

80

literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat

357

Ft-ban,

b)

110

literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat

442

Ft-ban,

c)

120

literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat

471

Ft-ban,

d)

240

literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat

810

Ft-ban,

e)

760

literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat

2.566

Ft-ban,

f)

1.100

literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat

3.532

Ft-ban,

g)

4.400

literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat

11.768

Ft-ban

állapítja meg. A megállapított közszolgáltatási díjak egyszeri ürítésre vonatkoznak és az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

   (3) A 2. bek. a) pontjában meghatározott 80 literes edényzet igénybevételére a legfeljebb 2 fős háztartásban élő igénybe vevő jogosult.”

2.§ (1) Ez a rendelet 2012. november 29-én lép hatályba és 2012. november 30-án hatályát veszti. Rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

                     Marics József                                         Parajdi Cecília
                     Polgármester                                            körjegyző

Kihirdetve:
Bakonykúti 2012. november 29.

                Parajdi Cecília
                   körjegyző

 

"
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas