A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a alapján a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ (Székesfehérvár, Piac tér 4.) 

intézményvezetői

 magasabb vezetői megbízás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony - esetén a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. A kinevezés az Intézmény tevékenységi körébe tartozó, a pályázó szakmai képzettségének megfelelő munkakörre szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás határozott időtartamra: 3 évre szól. 

A munkavégzés helye: Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. sz.) 

Az intézmény tevékenységi köre:

-          családsegítő szolgáltatás

-          gyermekjóléti szolgáltatás

-          gyermekjóléti központ

-          családsegítő szolgálat

-          jelzőrendszeres segítségnyújtás

-          házi segítségnyújtás

-          helyettes szülői hálózat 

Az intézményvezető feladatai:

-        Vezeti az Intézményt,

-        Biztosítja az Intézmény folyamatos működtetését,

-        Irányítja, szervezi az Intézmény gazdálkodását,

-        Irányítja és ellenőrzi a szakmai tevékenységeket, ennek keretében a szakmai egységek tevékenységét, működését összehangolja,

-        Folyamatosan vizsgálja, rendszeresen áttekinti a szervezeti struktúrát, a munkamegosztás rendjét a szakmai egységek között és az egységeken belül,

-        Munkáltatói jogkör gyakorlása,

-        Ellátja a jogszabályokban előírt, illetve a fenntartó által megfogalmazott feladatokat,

-        Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az Intézmény szervezett működéséhez szükséges belső szabályozottságot,

-        Ellenőrzi az Intézmény pénzügyi-gazdálkodását, valamint szakmai ellenőrzéseket és értékeléseket végez,

-        Támogatja a munkatársak szakmai tevékenységét, a továbbképzéseket és az azokon való részvételt biztosítja,

-        Az ellátás színvonalának emelése érdekében az új gondozási módszereket tanulmányozza, az ellátottak jogainak minél szélesebb körben való érvényesítésére törekszik,

-        Biztosítja az Intézmény hatékony és gazdaságos működtetését, ennek érdekében vizsgálja azt, hogy az ellátás színvonalának megtartása vagy emelése milyen módon lehetséges (figyelemmel kíséri az esetleges integrációs lehetőségeket stb.),

-        Közreműködik az ellátottak érdekvédelmével kapcsolatos tevékenységekben,

-        Megállapítja a személyi térítési díjakat, gondoskodik a tevékenység teljes körű ellátásáról.  

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

-        az 1/2000 (I.7.) SZCSM. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott, vagy a 15/1998.(IV. 30) NM. rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I./1. pontjában előírt felsőfokú végzettség és szakképesítés,

-        legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-        büntetlen előélet, cselekvőképesség,

-        magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

-        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, avagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

-        a közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés a pályázó szakmai képzettségének megfelelő munkakörre szól. 

Előnyt jelenthet:

-         szociális szakvizsga,

-         legalább 2-5 év vezetői gyakorlat,

-         szociális ellátás területén végzett munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat,

-         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-         B kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-    a pályázó szakmai önéletrajza,

-    az Intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelése 3 példányban,

-    a képesítést, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata, (az eredeti okiratokat a meghallgatás során kell bemutatni)

-    a büntetlen előéletet igazoló- 3 hónapnál nem régebbi- erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör betöltése esetén igazolást annak meglétéről,

-    a szakmai gyakorlatról szóló igazolás,

-    nyilatkozat, hogy hozzájárul-e pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához,

-    a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-    nyilatkozat, hogy hozzájárul a 257/2000. (XII.26.) Korm. sz. rendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,

-    a pályázó nyilatkozatát, hogy a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

-    nyilatkozat, hogy a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettséget vállalja. 

A munkakör betölthetősége időpontja: A munkakör legkorábban 2011. november 20-napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 20.  

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatokat postai úton, zárt borítékban „Pályázat a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére” megjelöléssel, a pályázatnak a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatait ellátó Székesfehérvári Kistérségi Iroda címére történő megküldésével. (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 34. )Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/K‑24/2011. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-    a Társulás székhelyén kifüggesztve,

-    a Társulás tagi önkormányzatai honlapján,

-    Oktatási Közlöny,

-    Szociális Közlöny. 

A pályázat elbírálásának határideje és rendje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 30 napon belül, 2011. november 20-ig. A pályázatok elbírálásáról a 257/2000 (XII.26.) Korm. sz. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján létrejövő eseti bizottság véleményezése és javaslata alapján a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt. A pályázattal kapcsolatban további információ a Székesfehérvári Kistérségi Iroda vezetőjétől Fejes Máriától kérhető a 06-22/307-540-es telefonszámon avagy a fejesmaria@tobbcelukistersegitarsulas.t-online.hu e-mail címen. 

Egyéb információk a pályázattal kapcsolatban:

-    a munkáltató lakást nem tud biztosítani,

-    a szakmai önéletrajzot, valamint a szakmai elképzeléseket CD-n is csatolni kell.

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas