Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-2014 évekre szóló gazdasági programja

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre a ciklus időtartamára szóló gazdasági program meghatározása. Ennek az elvárásnak eleget téve a képviselő-testület az elvégezett helyzetelemzés alapján az alábbi gazdasági programot határozza meg:

I.

Előzmények és helyzetelemzés

            A 2010. évi országgyűlési és az önkormányzati választásokat követően a kormánykoalíció szakítva a korábbi gazdaságpolitikai irányvonallal, egy alapjaiban megváltoztatott gazdasági program megvalósításába kezdett, amely az önkormányzatokat is arra kötelezi, hogy átgondolják eddigi gazdasági elképzeléseiket, működésüket és fejlesztési terveiket egyaránt. Jelen helyzetünket nehezíti, hogy egyelőre csak a kormány legfontosabb célkitűzéseit ismerjük, amelyek a költségvetési hiánycél korábban vállalt betartása mellett az ország adósságállományának csökkentésére, a foglalkoztatás bővítésére, a nagy ellátó rendszereket – egészségügy, oktatás, nyugellátás -, valamint a közösségi közlekedést érintő strukturális változtatásokra irányulnak. Az alkotmányozás folyamatába illesztve, napirenden van a közigazgatás átalakítása, amelynek eredményeként várhatóan az önkormányzati rendszer is gyökeresen átalakul, beleértve az önkormányzatok finanszírozási rendszerét is. A gazdasági programunk elfogadásának időpontjában még alapvető részletek nem ismertek számunkra, így azok beépítése sem lehetséges programunkba, ezért azt úgy kell elkészítenünk, hogy kellő rugalmassággal tudjunk reagálni a megváltozó közigazgatási és gazdasági feltételekre egyaránt. Mindenek előtt a helyi sajátosságainkra, azokra a legfontosabb megoldandó feladatainkra kell koncentrálni, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az itt élő lakosság a XXI. század elvárásainak megfelelő, normális életet tudjon élni.

             Bakonykúti a 132 fős állandó lakosságával Fejér megye legkisebb önálló települése, de az üdülő, hétvégi ház tulajdonosok száma is megközelítőleg azonos az állandó lakosokkal. Demográfiai összetétele kedvezőtlen képet mutat, magas az időskorúak aránya. Kedvező folyamat viszont, hogy megállt a lakosság számának múlt században tapasztalt csökkenése, jelenleg kismértékű növekedés figyelhető meg. A foglalkoztatás helyzete jónak mondható, a munkanélküliség mutatói lényegesen alatta vannak mind az országos, mind pedig a megyei átlagnak.

            Az önkormányzat gazdálkodása, pénzügyi helyzete az elmúlt években a csökkenő finanszírozás ellenére mindvégig stabil és kiegyensúlyozott volt, az éves zárszámadások hiányt nem mutattak, működési célú hitelt nem kellett felvenni. Az előző képviselő testületek előrelátó és takarékos gazdálkodásának eredményeként mintegy hárommillió forint általános és céljellegű tartalékkal rendelkezik az önkormányzat. Az önkormányzat vagyongazdálkodására is az a törekvés volt jellemző, hogy az önkormányzati vagyon gyarapodjon, vagyonvesztés ne következzen be.

            A település infrastruktúrájára jellemző, hogy a szennyvízcsatorna kivételével, közművekkel ellátott. Az ivóvíz ellátást biztosító vízmű rendkívül mértékben elöregedett, elhasználódott, felújításra szorul. A szükséges felújítás várható költsége előreláthatólag meghaladja az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit, annak ellenére, hogy az önkormányzat céltartalékkal is rendelkezik erre a fejlesztésre. A helyzetet az is nehezíti, hogy jelenleg ilyen célra nincs pályázati lehetőség. A település 1800 m. belterületi úttal rendelkezik, amely teljes egészében szilárd burkolatú. A vezetékes gáz és az elektromos áram hálózata a településen kiépített, az áramszolgáltató 2009-ben a településre bejövő elektromos hálózaton jelentős korszerűsítést hajtott végre, amelynek eredményeként megszűntek a korábbi gyakori áramkimaradások. A vezetékes telefon-hálózat teljesen kiépített, igény szerint bárki ráköthet, szélessávú internet kiépítettsége még kb. további 30 felhasználó csatlakozását teszi lehetővé. A csapadékvíz elvezetése a településen alapvetően megoldott, a vízelvezetők rendszeresen tisztításra kerülnek. Nagyobb nyári esőzéseknél azonban gondot okozhat a falu déli részén húzódó patak kiöntése.

A település szilárdhulladék-gazdálkodási feladatai ellátását a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás keretében valósítja meg.

            Ez elmúl években végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően az orvosi rendelőt is magába foglaló polgármesteri hivatal felújításra került, akadálymentesítése megtörtént. A temetőben el lettek végezve mindazon munkák, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy továbbra is temetkezni lehessen. Így meg meg lett oldva a hűtés és vizesblokk is kialakításra került.

            Az elmúlt évben EU pályázati forrásból megépített és átadott játszótér mindenben megfelel a jogszabályi követelményeknek.

            A lakosság alapvető élelmiszerekkel való ellátásának biztonsága érdekében az önkormányzat 2008-ban megvásárolta a bolt és az italbolt épületét. Az ellátást az épületet bérlő vállalkozó biztosítja, sajnos alacsony színvonalon. A csekély forgalom miatt nehezen várható el ezen a téren jelentősebb változás.

            A település egészségügyi alapellátását az iszkaszentgyörgyi vállalkozó háziorvos látja el, heti egy alaklommal Bakonykútiban is rendel. A fogorvosi és a védőnői ellátás Iszkaszentgyörggyel közös társulásban történik. Szakorvosi ellátás vonatkozásában a település Mórhoz tartozik, a sürgősségi, ügyeleti ellátás tekintetében viszont Székesfehérvárhoz. Ez a kettősség, valamint Mór irányába a nem kielégítő közösségi közlekedés a lakosságnak gondot okoz, ezért ezen a helyzeten változtatni szükséges.

            A településen a szociális ellátás alapvetően a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulással való együttműködés keretében valósul meg. Így biztosított 8 fő részére a házi gondozás és 5 fő részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint szintén a társulási együttműködés alapján végzi munkáját településünkön egy fő felnőtt- és egy fő gyermek családgondozó.

            Az önkormányzat az oktatási intézményeket társulási formában működteti, illetve biztosítja a lakosság részére. Az óvoda fenntartására és működtetésére Iszkaszentgyörgy önkormányzatával kötött társulási megállapodást, az általános iskola fenntartására pedig az Iszkaszentgyörgy-Moha-Bakonykúti intézményi társulást hozta létre. Az intézmények Iszkaszentgyörgyön működnek.

II.

Az önkormányzat 2011-2014-ig szóló gazdasági programja fő irányvonala

            Az előttünk álló ciklus kiemelt céljai:

- Megőrizni, fejleszteni és gyarapítani mindazon természeti, lakókörnyezeti és közösségi értékeket, amelyek miatt vonzó a településünk, amelynek eredményeként megállt a lakosság számának csökkenése

- Az alacsony lakosságszám ellenére biztosítani, hogy Bakonykúti hosszú távon is élhető település maradjon, az állandó lakosok számára biztosítani, hogy mindaz a szolgáltatás, amely a XXI. században elvárható az helyben vagy elérhető közelségben a közeli településekkel összefogva, társulási formában a lakosság rendelkezésére álljon

A pénzügyi egyensúly és stabilitás folyamatos biztosítása

- Az önkormányzati vagyon megtartása, folyamatos gondoskodás vagyontárgyaink állagmegóvásáról

- Az infrastrukturális fejlesztések tekintetében kiemelt feladat a vízmű rendszerünk korszerűsítése, felújítása, annak érdekében, hogy a lakosság ivóvíz ellátása hosszú távon is stabilan és megbízhatóan biztosítható legyen

- Folyamatosan figyelemmel kísérni az önkormányzati rendszer átalakításával kapcsolatos törvényalkotási folyamatot, az önkormányzatok finanszírozási rendszerének változásaira rugalmasan és kellő időben reagálni

Az önkormányzat a 2011-2014 közötti években a kötelező és önként vállalt feladatait az alábbi program szerint kívánja megvalósítani:

            Az önkormányzat gazdálkodása során alapvető cél a pénzügyi egyensúly és a stabilitás folyamatos fenntartása. Fel kell készülni arra, hogy az önkormányzati rendszer finanszírozásának változása következtében a helyi adóinkat is újra kell gondolni, de ez csak úgy valósulhat meg, hogy a lakosság terhei lehetőség szerint ne növekedjenek. Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó-végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről. A vagyongazdálkodásunk során az értékeink megőrzésére fordítjuk a fő hangsúlyt. A forgalomképes ingatlanjaink közül az Ady Endre utcában lévő egy belterületi építési telket értékesíteni kívánja az önkormányzat. Ebben a ciklusban a Gagarin utca végében, a hófogó erdősávon kívüli, külterületen lévő földterületünk belterületbe vonását nem kívánjuk kezdeményezni.

            A település infrastrukturális fejlesztései közül a képviselő-testület ebben a ciklusban kiemelt, elsődleges figyelmét és a pénzügyi források koncentrációját a lakosság ivóvíz ellátásának hosszú távú, megbízható garantálására fordítja. Ennek keretében keresi azt a műszakilag legoptimálisabb megoldást, amely összhangban van az ivóvíz ellátás folyamatos, hosszú távú üzembiztonságával és a település pénzügyi lehetőségeivel egyaránt. Keresi az együttműködést mindazokkal, akik érdekeltek a környékben ivóvíz ellátás bővítésében és biztonságosabbá tételében, valamint a beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezet külső forrásból történő biztosításának lehetőségét egyaránt.

            Folyamatosan gondoskodni kell a belterületi útjaink karbantartásáról, téli időszakban hó eltakarításról és a síkosság mentesítésről. A vízelvezető árkok tisztítását a képviselő-testület igyekszik lakossági, önkéntes munkák szervezésével megoldani, csökkentve így a költségvetés kiadásait. Az önkéntes alapon el nem végzett feladatokra, illetve a patak nyári esőzések idején történő váratlan károkozásaira az önkormányzat megfelelő tartalékot képez.

            Az egészségügyi alapellátást továbbra is a jelenleg működő formában kívánja az önkormányzat biztosítani. Ennek érdekében folyamatosan gondoskodik arról is, hogy a jövőben is biztosítva legyen heti rendszerességgel a Bakonykútiban történő orvosi rendelés lehetősége. A közösségi közlekedés helyzete miatt az önkormányzat kezdeményezi a szakorvosi ellátás körzetének megváltoztatását a Székesfehérvárhoz való tartozás érdekében.

            A szociális ellátás jelenlegi színvonalának megőrzése különösen az időskorúak magas aránya miatt fontos Bakonykúti számára. Ezen feladat megvalósítását továbbra is a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulási együttműködés keretében biztosítja az önkormányzat. Amennyiben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a házi gondozás költségei meghaladják az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit, akkor a szolgáltatást igénybe vevők részére, a jövedelmi helyzetüktől függően, a szociális rendeletünkben meghatározandó térítési díj kerülhet megállapításra.

            Az oktatási intézményeket (óvoda, általános iskola) az önkormányzat továbbra is Iszkaszentgyörgy önkormányzatával társulási formában biztosítja a lakosság részére.

            A lakosság legalapvetőbb élelmiszerekkel való ellátásának biztosítása érdekében az önkormányzat továbbra is megtartja tulajdonában a bolt és az italbolt épületét, egyben törekszik a magasabb színvonalú ellátás biztosítására.

            Az önkormányzat támogat minden olyan helyi vállalkozói és civil kezdeményezést, amely helyben garantálja, vagy szélesíti a lakossági szolgáltatások körét, nem veszélyezteti a természeti környezetet, a falu nyugalmát, és helyben munkalehetőséget teremt, javítva ezzel az életminőséget.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az önkormányzat 2011-2014 évekre szóló gazdasági ciklusprogramját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Marics József polgármester

Határidő: értelem szerint

Bakonykúti, 2011, március 28.

                                                           Marics József

                                                           polgármester

"
Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas