Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községek Képviselő-testületei

 

                           

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községek Képviselő-testületei 
Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községek Körjegyzősége

körjegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Feladat -és hatásköre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 36. és 40. §-ában foglaltak szerint

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A körjegyző feladata a körjegyzőségi hivatal vezetése, a jogszabályokban számára előírt feladatok ellátása

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, főiskolai igazgatásszervezői vagy egyetemi, állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

§         6 hónapos próbaidő vállalása

§         legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         legalább 10 éves önkormányzatnál szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

 

§         saját tulajdonú személygépkocsi

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény, hozzájáruló nyilatkozat a pályázat tartalmának és a személyes adatok megismeréséhez, nyilatkozat a pályázatnak nyilvános ülésen való tárgyalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáll Attila nyújt, a 22/441-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községek Képviselő-testületei címére történő megküldésével (8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-535/2011. , valamint a munkakör megnevezését: körjegyző.

vagy

§         Személyesen: Gáll Attila, Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Községek Képviselő-testületei együttes ülésen bírálják el és hozzák meg a döntést a körjegyzői kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti Önkormányzatok honlapjain - 2011. április 1.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iszkaszentgyorgy.hu és www.bakonykuti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Welcome

Kút

Remete

Templom előtt

Sas